TKVWD-VWTPE-02 ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101
☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! กดจองทัวร์ทาง LINE ได้ 24 ชม.

* มีพนักงานตอบรับทาง LINE Chat 24 ชม. *

โทรสอบถาม 02-525-9599 (09.00 - 20.00 น.)

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที= วันที่ออกเดินทาง = เต็ม
เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พัก 3 คน)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)

18-21 ก.พ. 63
9,999 3,000 9,999 9,999 9,999 SOLD OUT

25-28 ก.พ. 63
9,999 3,000 9,999 9,999 9,999 SOLD OUT

8-11 มี.ค. 63
11,111 3,000 11,111 11,111 11,111 จอง

15-18 มี.ค. 63
11,111 3,000 11,111 11,111 11,111 จอง

28-31 มี.ค. 63
11,111 3,000 11,111 11,111 11,111 จอง

5-8 เม.ย. 63
11,555 3,000 11,555 11,555 11,555 จอง

4-7 พ.ค. 63
10,789 3,000 10,789 10,789 10,789 จอง

13-16 พ.ค. 63
10,789 3,000 10,789 10,789 10,789 จอง

27-30 พ.ค. 63
9,999 3,000 9,999 9,999 9,999 จอง

10-13 มิ.ย. 63
9,999 3,000 9,999 9,999 9,999 จอง

17-20 มิ.ย. 63
9,999 3,000 9,999 9,999 9,999 จอง


| ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์